Donors list

List of Donors for ASHRAE RP Campaign

Society Year 2019-20

Full Name ID Amount (us$)
Mr Dattaprakash R Riswadkar 8222297 100
Mr Ravindra S Kulkarni 2005376 150
Mr Shailesh G Phatak, PE 8111744 150
Mr Harshal Arvind Surange 8120826 150
Mr Yeshwant A Karkhanis 8251387 150
Mr KAMAL KUMAR GHOSH 8298361 100
Mr Santosh C Jadhav, Eng 8161945 100
Mr Panduang G Salunkhe 8147893 50
Mr Pranav V Godbole 8170604 150
Mr Vikas Kotian 8229557 100
Mr Vivek S Bhalerao 8147401 100
Mr Sandesh P Bhure 8147895 150
  US$ 1450